Er fuglesangen medfødt?

altDen 9. mai 2010 ble svenske fuglekikkere oppmerksom på en fugl som sang som en gulspurv. Til stor forbauselse så de at det var en kornspurv, en art man forventer å høre med en helt annen sang. Hva kom dette av?


Det er forsket en del på om fuglesangen er medfødt eller tillært – om sangen skyldes arv eller miljø. Også her er det slik at noe er medfødt og noe må læres. Forsøk med bokfink har vist at fugler som isoleres fra foreldre og påvirkningen av bokfinksang, bare utvikler en primitiv og enkel utgave av foreldrenes sang. Skal sangtalentet blomstre er bokfinkhannen avhengig av læring og øving!

Siden en del av sangen er kopiert fra omgivelsene og foreldrene, vil særegenheter innen lokale bestander kunne utvikle seg og skape lokale dialekter. Slike dialekter finner vi blant annet hos rødvingetrosten. Hvor utviklet dette er hos andre fuglearter er mer omdiskutert. Man må være oppmerksom på at enkeltindivider innenfor samme område kan synge noe ulikt. Selv samme individ kan synge litt forskjellig fra gang til gang. Dette er velkjent hos sivspurv.

alt

Under kan du se et videoklipp av kornspurven som sang svært likt gulspurv i det sørlige Sverige . Ut i fra det vi vet om fuglesang, er det ikke unaturlig at denne kornspurven er blitt så påvirket av gulspurvene rundt seg, at den har adoptert sangen. Kornspurv er en fåtallig art i Sverige. Man kan også tenke seg at denne fuglen har hatt få rollemodeller, og således utviklet en avikende sang.
Svensk kornspurv synger som gulspurv.