Sandsvale – årets fugl

Hvert år velger Norsk Ornitologisk Forening ut årets fugl. Dette er en art som foreningen ønsker å sette ekstra fokus på. I 2010 er sandsvalen årets fugl. Arten har et bestandsanslag på 50.000-100.000 fugl i Norge (Birdlife Internasjonal 2004), men vi vet egentlig lite om det ekstakte antall sandsvaler. I Sverige og England meldes det om en markert tilbakegang, i enkelte områder har tilbakegangen vært så mye som på 90 prosent. Du kan nå være med å kartlegge sandsvalebestanden der du bor!

Sandsvalen hekker over nesten hele Norge, og går helt opp i lavreliggende fjellområder. Den er et vanlig syn over mange vann og i åpne områder der den jakter insekter i små eller store ansamliger. Siden den er noe mindre knyttet til mennesker enn tak- og låvesvale, som hekker i og på hus og bygninger, er den litt mindre allment kjent enn slekningene. Den lille svalen har også en ganske uanselig drakt, med brun oversiden og lys underside.

Mye er usikkert om sandsvalens situasjon i Norge. Koloniene flytter litt på seg etter hvor det er gunstig å grave ut reirganger. Sandsvalen hekker spredt, men ofte i større antall der den finnes, dette gjør det vanskelig å lage et anslag over antall hekkepar, og å følge med på utviklingen. Den beste måten å avsløre antall sandsvalepar i Norge er å telle hver enkelt koloni.

Koloniene til sandsvalen kan man finne ved elvekanter eller under myrtorv, der trange reirhull blir gravd ut i sanden. Reirgangene kan da ligge tett i tett. Mennesket påvirker hekkeplassene til sandsvalen både positivt og negativt. Sanduttak og veibygging kan mange steder lage nye egnede lokaliteter for sandsvalekolonier. Samtidig er det et problem at entrepenører og firmaer noen ganger ødelegger reirganger med egg og under. På den måten kan hekkingen til en hel koloni gå tapt. En slik oppførsel er ulovlig i forhold til Viltloven, siden alle egg og fugleunger er vernet i hekketiden. Det anbefales å gjøre arbeiderne oppmerksom på eventuell sandsvalehekking, med påfølgende politianmeldelse dersom ikke hekkeplassene blir vist hensyn.

Man tror at overvintringsforholdene sør for Sahara, og forhold under trekket har påvirket bestanden mest negativt. Man frykter at giftsprøytning av våtmarker for å bekjempe malaria, drenering av våtmarker, et tørrere klima og ørkenspredning skaper trøbbel for den langreisende sandsvalen.

Kommer du over en koloni med sandsvaler anbefales du å rapportere den via www.artsobservasjoner.no, slik at man ved slutten av 2010 kan oppsummere sandsvalas status. Artsobservasjoner.no/fugler