Horndykker – liten art med liten bestand

altPå rødlista (listen over truede arter) fra 2006 ble horndykkeren klassifisert som direkte truet. I 2007 gjennomførte Norsk Ornitologiske Forening (NOF) en nasjonal telling der lokale eksperter fra hele landet bidro. Konklusjonen viste at situasjonen ikke er helsvart for horndykkeren, selv om bestanden på 750-850 par bør økes for å få en større og mer robust hekkebestand.

Tradisjonelt er det i midt-Norge man har hatt de sterkeste forekomstene av arten. I noen av disse områdene har arten hatt en negativ bestandsutvikling, da i Nordland og Troms spesielt.

Artsdatabankens rødlistedatabase sier: «For flere av de mest tallrike hekkebestandene i Nord-Norge er det registrert sterk bestandsnedgang i siste 10-års perioden (størrelsesorden 50%)».

Samtidig har arten spredt seg både sørover og nordover. Den hekker flere steder i Finnmark, og sørover til Hedmark og Buskerud. Arten er knyttet til lavlandet, og foretrekker næringsrike, fiskefattige vann, gjerne i kulturlandskap. Mange steder kan den også hekke ved mer tradisjonell våtmark og i små tjern.

Utvidelsen av utbredelse i sørlige deler av Norge, kan økningen i antall overvintrende horndykkere på Lista i Vest-Agder være en indikasjon på (selv om vi ikke vet hvor disse fuglene stammer fra): Knut S. Olsen skriver derfra i 2007: «På Lista er det gjennomført standardiserte tellinger av overvintrende vannfugl årlig (januar og mars) siden midten av 1970-tallet. I løpet av denne perioden har antallet horndykkere økt jevnt. På 1970-tallet var det under 10 individer, mens det nå gjerne overvintrer 70-80 individer et gjennomsnittlig år. Foreløpig hekker arten ikke på Lista eller i Vest-Agder, men det er en økende antall seine vårobservasjoner fra ferskvannslokaliteter.»

alt

Horndykker fotografert på hekkeplass i Nordland. Bestandsreduksjon i de tradisjonelt sterkeste bestandene i landet, nettopp i Nordland, bekymrer forvaltningen. Foto: Håvard Eggen

I Hedmark har kunstige dammer og restaurering av våtmark økt hekkebestanden av horndykker. Arten hekker nå i mange av dammene som våtmarksgruppen i Hedmark har laget. At såpass enkle tiltak kan øke bestanden av en sjelden art er motiverende og positivt med tanke på artens fremtid.

Trusler mot horndykkeren inkluderer utsetting av fisk, drenering av våtmark, predasjon av mink og generelle forstyrrelser. Også oljesøl i overvintringsområdene kan utgjøre en fare for arten, da fuglene ofte overvintrer på begrensede områder i små eller store grupper.

En handlingsplan fra Direktoratet for naturforvaltning skal være operativ i disse dager. Overvåkingen av bestanden intensiveres. Det er Fylkesmannens miljøvernavdeling i de respektive fylkene som har mye av ansvaret for å følge opp dette.

Om horndykker fra Direktoratet for naturforvaltning

Nyhet på NRK

Våtmarksgruppa i Hedemark