Fugler som miljøindikator

alt

I en offentlig utredning (NOU 2005:5) har et regjeringsoppnevnt utvalg foreslått at fugler skal være en av indikatorene for måling av bærekraftig utvikling i Norge. Tanken om fugler som pekepinn på det ytre miljøet er ikke ny, de fleste har hørt om ”gamledagers” varslingssystemet i gruvene. Flere steder var det vanlig å ha med seg en kanarifugl i bur ned i gruvegangene. Når kanarifuglen falt av pinnen, forgiftet av kullosen og farlig gass, var forholdene så ille at en rask exit for arbeiderne var å anbefale.

Sammenhengen mellom miljøet og fuglelivet er lett og oppdage. Mange av artene er habitattilknyttet, og en liten endring i dette kan få store utslag for bestandene. Når fuglene blir spesielt omtalt i forbindelse med naturforvaltning har dette mange årsaker:

– Fugler responderer på ulike trusler
– Fugler representerer ulike nivå i næringskjeden
– Fugler er utbredt i alle naturtyper
– Det er velutviklet kunnskap om arter, økologi og metoder for bestandstellinger
– Fugler er en artsgruppe som folk flest er opptatt av
– Ulike fuglearter er nært knyttet sitt naturmiljø

Med internett og nye metodikker er registrering av fugler opp mot endringer i miljøet noe alle med kjennskap til de vanligste artene kan være med på. Ved hjelp av observasjonssider som www.artsobservasjoner.no, der alle kan legge ut sine egne observasjoner, kan du være med å bidra. Forvaltnings- og forskningsorganer som Direktoratet for Naturforvaltning (DN) og Fylkesmenn har ennå mer målrettede prosjekt, et av disse kalles TOV-E.

I fjellet kryper allerede tregrensen oppover flere steder, vegetasjonen og livsbetingelser forandrer seg. Økt drivhusefekt vil ha store konsekvenser for mennesker og natur. Kanskje like viktig som å se på hvilke konsekvenser endret klima (og biotoper) vil få for fuglelivet, er det å bruke fuglelivet som indikator på økosystemers tilstand.
alt

Sjøfuglene er gode indikatorer og måleistrumenter for livet i havet. Foto: Håvard Eggen
Har du ikke sett stæren på hytta di i år kan det være fordi den nærmeste jordbrukerene har lagt ned, og gresset på engene vokser seg ugustig høyt for arten. Lite svaler over vannet kan være en indikator på endringer i insektsfloraen. Fugler er alarmflokker, tiden da fuglene flest bare var til pynt er dessverre forbi.