Vinterforing av fugler viktig for hekkesuksessen

 

altSnart er det på tide å begynne å fore fuglene igjen! Når den første snøen legger seg og frosten setter inn har en del arter behov for ekstra kosttilskudd. Å fore fuglene hjelper ikke bare fuglene gjennom vinteren, men har også langsiktige effekter. Alt er lettere med full mage og nok energi. Også hekking!

I Irland har forskere nå påvist at fugler som blir foret om vinteren, og som dermed er i bedre kondisjon enn fugler som ikke ikke blir det, begynner hekkingen tidligere og får bedre hekkeresultat. Typiske arter som drar nytte av menneskets velvilje er standfugler som gråspurv og grønnfink. Det kan være flere grunner til denne suksessen for fuglebrettfuglene:

  • Fuglene trenger ikke å bevege på seg for overvintring. Grønnfinker som kan overvintre i nærheten av hekkeplassen kan komme tidligere i gang med hekkingen.

  • Fettreserver takket være nok vintermat gjør kroppen i stand til å hekke tidligere. Også norske fugler som har trekt vekk  og blitt foret på i overvintringsland som England eller på kontinentet, er gjerne i bedre form ved ankomst.

  • Hekkesuksessen blir bedre takket være generelt bedre kondisjon og energi hos foreldrene.

Fugler som ble foret i løpet av vinteren klarte i gjennomsnitt å få en unge mer enn de andre.

Dette kan også overføres til andre fuglegrupper. Det viser hvor viktig gode overvintringsområder og rastelokaliteter er for fuglene. En sjøorre eller havelle som skal opp på fjellet i mai måned for å hekke, trenger å være i god form. Hunnfuglen skal gjennom en energikrevende eggleggingsprosess, med påfølgende langvarig ruging, alt i fjellverdens lunefulle humør og klima. Å legge seg opp fettreserver før denne tiden er svært viktig for fuglene.

alt

Traner blir foret ved Hornborgarsjøen i Sverige mens den er på trekk. Den har også gode forhold under overvintring. Dette er trolig en viktig medvirkende faktor for en god hekkesesong hos arten. Foto: Martin Eggen

Les mer om forsøket med vinterforing her